Välkommen på årsmöte 2021

Väkommen på årsmöte 2021

Styrelsen i Brf Stänkskärmen 41 kallar till föreningsstämma.

När: Onsdagen den 26-e maj klockan 19.00
Var: Garaget på Åkerögränd 4. (här kan vi hålla avstånd)
Örby 2021-05-03
Styrelsen

………………………………………………

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Upprättande och godkännande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för
nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er
15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er
16. Tillsättande av valberedning
17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller
som medlem anmält enligt 32 §
-Fråga om föreningen skall tillhandahålla bredband för medlemmarna.
18. Övriga eventuella ärenden(som får föranleda diskussion men
inte beslut)
19. Stämmans avslutande
//Styrelsen