Aktuellt

Välkommen på årsmöte 2021

Väkommen på årsmöte 2021

Styrelsen i Brf Stänkskärmen 41 kallar till föreningsstämma.

När: Onsdagen den 26-e maj klockan 19.00
Var: Garaget på Åkerögränd 4. (här kan vi hålla avstånd)
Örby 2021-05-03
Styrelsen

………………………………………………

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Upprättande och godkännande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för
nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er
15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er
16. Tillsättande av valberedning
17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller
som medlem anmält enligt 32 §
-Fråga om föreningen skall tillhandahålla bredband för medlemmarna.
18. Övriga eventuella ärenden(som får föranleda diskussion men
inte beslut)
19. Stämmans avslutande
//Styrelsen

Ny tvättstuga

Hej,

Styrelsen i föreningen vill veta hur medlemmarna ställer sig till
förslaget att bygga en ny tvättstuga på vår innergård.
Förslaget hittar du lite längre ned på sidan.

Styrelsen har genomfört ett förmöte,”öppet hus” för att diskutera
frågan samt hållit en extrastämma. Stämman röstade 2020-10-28 enhälligt
ja till en ny tvättstuga.

Vi behöver veta vad du som inte var med och röstade tycker.

Vi ber dig att antingen:

-maila ditt svar, (ja/nej) motivera gärna ditt nej, samt namn och
lägenhetsnummer till:info@stankskarmen.se

-lämna en lapp i föreningens brevlåda Turingevägen 45 -1 trappa.
Portkod 8513.

Lapp att fylla i hittar du här

 

Extrastämma

EXTRASTÄMMA

Styrelsen i Brf Stänkskärmen 41 kallar till en extrastämma.

När: Onsdagen den 28:e oktober klockan 19.00
Var: Garaget på Åkerögränd 4. (här kan vi hålla avstånd)

Vid mötet skall följande frågor behandlas:

1. En andra omröstning gällande tidigare föreslagna stadgeändringar.
(se anslag i porten)
2. Ny balkong på Turingevägen 49, våning 3 kortsida.
3. Ny balkong på Turingevägen 51, våning 3 kortsida.
4. Styrelsen söker mandat tom 2025-12-31 för att löpande kunna ta beslut
om utbyte av balkongdörrar o fönster.
5. Uppförande av ny tvättstuga i anslutning till lekplatsen.
(se ritning i porten)

Örby 2020-10-04
Brf Stänkskärmen 41
Styrelsen


 

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Upprättande och godkännande av röstlängd
8. Stadgeändringar enligt tidigare utskickat dokument
9. Ny balkong på Turingevägen 49 våning 3 kortsida
10. Ny balkong på Turingevägen 51 våning 3 kortsida
11. Styrelsemandat tom 2025-12-31 för utbyte av fönster o balkongdörrar.
12. Uppförande av ny tvättstuga i anslutning till lekparken enl. bygglov.
13. Stämmans avslutande

Nytt datum för årsmötet, 27:e Maj

Pga. omständigheterna kring Corona så är föreningens ordinarie årsstämma flyttad till den 27:e Maj, vi samlas i lekparken kl:19.00.
Beroende på hur många vi blir och vädret så bestämmer vi sedan vart vi tar vägen.

// Styrelsen

Hösten är här!

I September genomfördes en röjning i våra cykelrum, cyklar som inte märkts upp flyttades, om någon saknar sin cykel så tar ni kontakt med någon i styrelsen.

Projekt som är på gång är att buskar och träd skall beskäras.

Hälsningar Styrelsen.

Välkommen på årsmöte 2019

Det ordinarie årsmötet i föreningen kommer att hållas Torsdagen den 16:e Maj kl 19,00 i föreningslokalen Turingevägen 45, 1tr ned.

Garaget under Åkerögränd har städats och målats, även trappuppgångarna har målats.

Trevlig vår !

// Styrelsen

 

Snart vår !

Arbetet med att uppdatera taksäkerheten är avslutat och även spolningen av avloppsstammarna är klart.

Det har varit lite problem med hämtningen av matavfallet men nu verkar det ha kommit igång.
Om det är fullt i kärlet för matavfall, lägg då påsen i den vanliga soptunnan, försök inte trycka in den i skåpet, det blir bara problem när det ska tömmas.

Just nu har det mesta av snön smält bort, törs man hoppas på en tidig vår !

Hälsningar Styrelsen.

Hösten är här.

Hej, här kommer lite information om vad som händer i vår förening.

Vi har många olika projekt på gång, för att nämna några:

Vi ska uppdatera säkerheten på våra tak så att snöskottarna kan jobba säkert ( om det kommer nån snö )

Vi ska städa och fräscha upp garaget på Åkerögränd.

Vi ska fortsätta målningen av trappuppgångarna, Åkerögränd 4-10 står på tur.

Planer finns på att börja återvinna hushållsavfall.

// Styrelsen